How long can you store EnCap Drain?

How long can you store EnCap Drain?

Up to 1 year.